Trnavskej arcidiecéze pribudol v Komárne ďalší novokňaz

KOMÁRNO 13. júna 2017 - V nedeľu 11. júna popoludní vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätil za kňaza diakona Szabolcsa Sankóa, pochádzajúceho z farnosti Vrakúň.

Novokňaz bol vybraný z ľudu pre kňazskú službu v Trnavskej arcidiecéze. Vo farskom kostole, ktorý zaplnili veriaci zo Žitného Ostrova, Szabolcs Sankó prijal skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu arcibiskupa Oroscha sviatosť kňazstva. Obrady boli slávené v maďarskom jazyku. Trnavského arcibiskupa sprevádzali obidvaja biskupskí vikári, kanonik - komárňanský dekan - farár Róbert Kiss a kanonik Ladislav Tóth, aulisti a mnohí kňazi zo Žitného Ostrova i zo susedného Maďarska. Na tomto ďalšom významnom dni pre Trnavskú arcidiecézu sa zúčastnili i predstavení kňazského seminára v Győri, kde ordinand vyštudoval teológiu. Pri vysviacke asistovali i bohoslovci z bratislavského kňazského seminára.
 
Rektor Kňazského seminára v Győri Zoltán Lukácsi v úvode predstavil trnavskému arcibiskupovi kandidáta na kňazstvo. Svätiteľ sa prihovoril najprv kandidátovi na kňazstvo, jeho rodičom, kňazom a všetkým veriacim. V homílii vyzdvihol nesmierne mystérium kňazstva, v ktorom sa život kňaza celkom ponára v Ježiša Krista večného Veľkňaza. Poďakoval sa rodičom a celej farnosti Vrakúň, z ktorej jeho povolanie vzišlo a všetkých povzbudil k modlitbe za nové kňazské a rehoľné povolania. Vyjadril vďačnosť aj predstaveným seminára v Győri, že kandidáta formovali a pomáhali mu na ceste k Pánovmu oltáru.
 
Počas litánií ku všetkým svätým sa kandidát na kňazstvo v úplnej prostrácii zriekol pozemských dobier, aby mohol patriť úplne iba Kristovi a Cirkvi. Po vkladaní rúk a konsekračnej modlitbe arcibiskupa ho jeho staručký principál - správca farnosti Vrakúň - Carol Boros obliekol do liturgického rúcha.
 
Svätú omšu s trnavským arcibiskupom Oroschom slávili ako prví koncelebranti generálny vikár v Győri Mons. László Németh, biskupský vikár Róbert Kiss a novokňaz Szabolcs Sankó. Pred ukončením nedeľnej slávnosti udelil novokňaz požehnanie svojmu ordinárovi a všetkým prítomným. Po apoštolskom požehnaní trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zazneli hymny, ktorými sa slávnosť zakončila. Po svätej omši sa všetci pozvaní hostia presunuli do pastoračného centra farského úradu, kde bolo pripravené pre všetkých malé občerstvenie. Účastníci vysviacky sa mohli zároveň stretnúť s novokňazom aj osobne.
 
TO ABU informoval Ladislav Ján Szakál
 
Trnavskej arcidiecéze pribudol v Komárne ďalší novokňaz

Vo farskom Kostole sv. Ondreja, ktorý zaplnili veriaci zo Žitného Ostrova, Szabolcs Sankó prijal v nedeľu 11. júna 2017 skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu arcibiskupa Oroscha sviatosť kňazstva. (foto: Angelika Mészárosová)

SPRÁVY

 

NOVINKY