Mesto Sereď vzdalo úctu živému Kristovi v Eucharistii

SEREĎ 19. júna 2017 - Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev po celom svete slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie telo). Slávnosť je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína v Oltárnej sviatosti.

Tento sviatok odpradávna sprevádza tradícia procesií. Aj slávnostná svätá omša v seredskom farskom chráme bola spojená s tradičnou eucharistickou procesiou ulicami mesta Sereď. Počas svätej omše predniesol slávnostnú homíliu seredský kaplán Róbert Ťapušík. Vo svojej homílii zdôraznil, že prítomnosť Krista v Eucharistii je najväčším Božím darom, ktorý nám dodáva silu i nádej. Tiež povzbudil prítomný ľud k vydávaniu svedectva viery nielen počas procesie, ale aby ich radosť zo živého Krista v Eucharistii utešovala v prekonávaní nástrah tohto sveta, ktorý v súčasnosti otvorene bojuje proti kresťanom a hodnotám, na ktorých bola vybudovaná spoločnosť, tak ako v prvotnej Cirkvi, a aby ich svedectvo a svetlo Krista preniklo aj inštitúcie mesta.
 
Za hlaholu zvonov a tónov dychovky sa po svätej omši začala procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadrujúca naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je všade na svete verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Aj takýmto spôsobom sme mali možnosť prijať z bohatstva pokladu našej viery. Tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom držiacim monštranciu pod baldachýnom symbolicky oznamovali svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami mesta. Postupne sa zastavovali pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú. Na týchto štyroch miestach sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a kaplán udelil požehnania Eucharistiou prítomným i mestu. Deti so svojimi rodičmi na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci, zhromaždení v procesii, spievali náboženské piesne.
 
Sviatok Božieho tela zaviedol pápež Urban IV. v roku 1264 bulou «Transiturus» pre celú Cirkev a nariadil vytvoriť formulár svätej omše a ofícium breviára na tento sviatok, ktorých autorom sa stal sv. Tomáš Akvinský. Zavedenie sviatku bolo prejavom verejnej úcty Kristovi prítomnému v Eucharistii. Veľký vplyv na vznik sviatku mal aj eucharistický zázrak v Bolsene (Orvietský korporál), ktorý sa stal v lete 1264, keď z hostie premenenej pri svätej omši tiekla krv a prenikla celý korporál, čoho svedkom bol sám pápež. Vedľa svätyne s týmito relikviami nájdu dnes pútnici aj stálu expozíciu venovanú výsledkom vedeckých výskumov tohto zázraku.
 
TO ABU informoval Andrej Macho
 
Mesto Sereď vzdalo úctu živému Kristovi v Eucharistii

Na štyroch miestach mesta Sereď sa konala bohoslužba slova, verejná poklona a kaplán udelil požehnania s monštranciou prítomným i mestu. (foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY